OFM bureau voor hoog gekwalificeerd interim management en consultancy Algemene voorwaarden - ofm-groep

Algemene voorwaarden - ofm-groep

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Algemene voorwaarden

Wie zijn wij

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTENALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor administraties en interim management tussen Van Oers Financieel Management B.V. (hierna te noemen OFM) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolging.

2.  Grondslag offertes
Offertes van OFM zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is versterkt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de administratie c.q. interim opdracht heeft verstrekt. OFM zal de door haar medewerker(s) c.q. in te zetten interim manager(s) te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting" omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3.  Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die OFM nodig heeft.

Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van OFM betrokken (zullen) zijn.

Als OFM daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting.

4.  Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering of door OFM geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5.  Personeel
5.1 Wijziging interim / consultancy team
OFM kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit
van de verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met OFM plaatsvinden.

Het aanbieden of in dienst nemen van wederzijds personeel.
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen 18 maanden na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

6.  Tarieven en kosten van de opdracht.
Met betrekking tot de tarieven en daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden doorberekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die OFM noodzaakt tot tariefaanpassingen of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.
In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

7.  Betalingsvoorwaarden
OFM zal de gespecificeerde declaratie betreffende de geleverde diensten voor de Interim manager(s) en / of haar medewerker(s) zoals in artikel 6 genoemd, maandelijks door middel van een factuur bij de Opdrachtgever indienen. Dit geschiedt door middel van vooruit facturering, waarbij de voorschotfactuur gelijk is aan de berekening:
Aantal te verwachten uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief plus de eventueel redelijkerwijs te verwachten declarabele onkosten
Aan het einde van iedere maand vindt er een verrekening plaats van de werkelijk gemaakte uren en declarabele onkosten.
De factuur dient binnen twee weken na factuurdatum te worden voldaan, zonder korting of verrekening.

7.a Rente en kosten
Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat de ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan OFM met een beroep op onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

7.b Verzuim tot betaling
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn Verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven(ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).


8.   Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk of verlenging.

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of kostenvergoeding beïnvloedt, zal OFM dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal OFM de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9.   Duur en afsluiting van de opdracht.
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het team worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die OFM verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. OFM kan dan ook niet van tevoren aangeven hoelang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever het bureau hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

10.  Tussentijdse beëindiging van de opdracht.
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig met een opzegtermijn van een maand eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft het bureau vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie bedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Het bureau mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid kan worden gevergd. Het bureau behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

11.  Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van OFM. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen toestemming van OFM.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12.  Vertrouwelijkheid
OFM is verplicht totale geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden. OFM zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal, zonder toestemming van OFM, geen mededelingen doen over de aanpak van OFM, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

13.   Aansprakelijkheid
OFM is tegenover opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van ernstige tekortkomingen, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door OFM van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van de werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot 10 % van het bedrag van het honorarium dat OFM voorzijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal 10% van het declaratie bedrag over de laatste zes maanden.
Opdrachtgever stelt zich volledig aansprakelijk en vrijwaart het bureau voor schade die kan ontstaan, ook tegenover derden, door handelen of nalaten te handelen van enig persoon in dienst van opdrachtgever waaronder begrepen hiermee samenhangende schadeaanspraken door derden tegen het bureau die kunnen voortvloeien uit de wet.

14.   Toepassing recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu